شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1390
 
ساعت ۲ بعد از ظهر ۲۸ جوزا ۱۳۹۰ 
چهار فرد که گمان میرود انتحاری باشند حوزه اول امنیتی پولیس کابل را هدف قرار داده دو تن آنها کشته و دو تن دیگر در حال مقاومت با پولیس است. حوزه اول امنیتی در داخل مندوی کابل قرار داشته که ادارات آتی : دافغانستان بانک، وزارت های مالیه وعدلیه ، سرینا، وزارت مخابرات در مجاورت آن قرار دارد.