سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390

این مطلب را اقای رچرو تاکاشی سفیر کبیر کشور دوست جاپان  در دیداری با تعدادی از جوانان واعضای جامعه مدنی بامیان که در هنگام حادثه سونامی که در آن کشور ابراز همدردی نموده بودند عنوان داشته افزود: من ومردم جاپان بعد از شندیدن این عمل انسانی شما که در مقابل بودا بمنطور ابراز همدردی با مردم ما انجام دادید شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتیم واقعا شما ما را شگفت زده نموده بودید.

وی گفت: ما پیام شما در قلب خود خواهیم داشت. 

محمد صادق علیار یکی از فعالین مدنی در بامیان ضمن ابراز تشکر از همکاری های صادقانه مردم جاپان با مردم افغانستان گفت : ابراز همدردی بامیان با مردم جاپان از صدق دل بوده وما خواهان تامین روابط فرهنگی با در نظرداشت پیشنه فرهنگی مان با مردم جاپان وسایر ملل هستیم.

 آقای علیار افزود بامیان مربوط تمامی  بشریت وفرهنگ جهان است.

 بتول محمدی یکی از فعالنی حقوق زن وجامعه مدنی در کشور نیز ضمن تاکید بر ادامه همکاری دوجانبه بین مردم افغانستان وجاپان گفت: جوانان بامیان خوشحال خواهند شد تا روز میزبان جوانان جاپانی در بامیان باشند.

وی از سفیر جاپان خواست تا برنامه تبادل افکار بین جوانان بامیان وجاپان ویا هم بورسیه های تحصیلی در نظز گرفته شود.

در همین حال طیبه خاوری عضو شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر زون بامیان ویکی از فعالین مدنی در کشور در این دیدار ضمن قدردانی از سفر سفیر جاپان به بامیان گفت : ما بعد از شنیدن خبر حادثه المناک سونامی وزلزله در جاپان خیلی متاثیر شدیم وبنا به پشنها آقای بسم الله تابان این تجمع را بمنظور ابراز همدردی با حضور تعدادی زیادی از جوانا بیدار بامیان راه اندازی نمودیم.

به عقیده من (نویسنده) مردم و کشور جاپان یکی از کشورهای مهم دنیا است که بدون در نظر داشت خواستهای سیاسی حد اقل مشهود، مردم افغانستان را همکاری نموده .

ومن معتقید هستم که اگر رسانه ها در آن زمان همکاری نمی کرد این صدای جوانان بامیان حتی به گوش سفیر جاپان هم نمی رسید. بنا باید از رسانه ها قلبا تشکری نمایم.