پنج‌شنبه 2 تیر‌ماه سال 1390

افراد آتی از ولایات ذیل بر اساس تصمیم محکمه برنده اعلام شده: 

غور: 

1- مولوی دین محمد عظیمی 

2- فضل احمد 

 

سرپل: 

1- حاجی محمد پاینده 

 بادغیس: 

1- رئیس محمد عمر 

2- حبیب الله قادیسی 

3- عبدالطیف جان 

4- ازیتا رفت 

 

بلخ: 

1- غضفر  

 

غزنی:  چهار نفر به شمول آقایان

۱- داود سلطان زوی 

۲-شلگری