یکشنبه 19 تیر‌ماه سال 1390

                                    

ا مروز شنبه مورخ 18 سرطان 1390 باحضور مسئولین محلی وتعدادی از مردم محلی سنگ تهداب لیست سیالایک در مرکز بامیان به زمین گذاشته شد.

محمد رضا ادا رئیس معارف ولایت بامیان ولایت بامیان حین تهداب گذاری این مرکز آموزشی گفت: طی سالجاری امروز ما قادر به تهداب گذاری 11 مرکز آموزشی در ولایت بامیان می باشیم.

وی افزود: تعمیرلیسه سیالایک به کمک مالی سفارت محترم جاپان ( حمایه اطفال )در ولایت بامیان اعمار میگردد. 

 این مقام معارف در ولایت بامیاین میگوید:  این تعمیر دارای 8 اتاق درسی 4 اتاق اداری 10 کابن تشناب 1 حلقه چاه آب  ومحوطه مکتب بوده وقرار است  160 پایه میز و چوکی به هزینه مجموعی 227000 دالر امریکائی در ظرف 4 ماه کاری توسط یک شرکت خصوصی افغانی اعمار میگردد .

سنگ تهداب این مکتب در حالی به زمین گذاشته میشود که مسئولین محلی در بامیان از کمبود تعمیرات مراکز آموزشی در این ولایت خبر داده وهمچنان نبود معلمین مسلکی را یکی از چالشه های جدی فرارو نظام آموزشی در این ولایت میدانند.