X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 13 آذر‌ماه سال 1391

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

سیستم اداری بمنظور عرضه خدمات در هر نظام اداری کشورها و حکومات متفاوت از هم می باشند، در بعضی از کشور ها که بروکراسی در آن کم واسناد مورد ضرورت برای شهروندان به سهولت صادر میگردد اما در بعضی از نظام های اداری این روند بسیار طاقت فرسا بوده هم برای اداره وهم برای شهروندان سرگردانی را ببار می ورد ولی زمینه خوبی برای فساد پیشگان اداری بمنظور سو استفاده بشمار میرود.

متاسفانه کشور ما یکی از کشورهای  که نظام اداری نسبتاً پیچیده در آن حاکم است، شاید مسئولین دلیل این چنین برنامه های طولانی را زدودن استفاده جوی ها و جلوگیری از جعل اسناد پندارند، در حالیکه وضعیت کنونی نه تنها از جعل کاری در اسناد رسمی  جلوگیری ننموده بلکه  همانطوریکه در فوق تذکر یافت زمینه خوبی را برای استفاده جویان در اداره مساعد ساخته است.

در حالکیه عدم آگاهی شهروندان از پروسه صدور اسناد مورد ضرورت شان از ادارات دولتی بدلیل جنگ های طولانی ونبود ادارات منظم بمنظور عرضه خدمات و حاکمیت مطلقه نظام های قبلی یکی از مشکلات جدی فرارو شهروندان واداره نیز می باشد.

اکنون بدلایل مختلف از جمله عدم سواد کافی ، نبود یک سیستم واضح ودرست آگاهی عامه از روند عرضه خدمات دولت برای شهروندان، آنان نمیدانند که بمنظور اخذ یک سند باید به کجا مراجعه نماید.

درسند حاضر که در یک فصل وچند بخش ترییب گردیده، سعی شده با استناد به قوانین نافذه کشور و روند سیستم اداری در کشور رهنمایی اگر چند مختصر را در بعضی موارد نوشته وبدسترس شهروندان قرار دهند.

و امیدوارم که بتواند برای رهنمایی به هموطنان عزیزم که برای رفع مشکلات شان بدلیل عدم آگاهی روزها وساعتها سرگردان شده وهمچنان از در چنگال استفاده جویان فساد پیشه در ادارات قرار میگرند، باشد.

با عرض حرمت

بسم الله تابان

25 عقرب 1390

کابل/افغانستان

فصل اول

بخش اول :

پاسپورت

1-     پاسپورت چیست و چرا ضرور می باشد؟

پاسپورت یک سند رسمی و قانونی می باشد که تبعه هر کشور زمانیکه میخواهد کشور را به مقصد یک کشور خارجی ترک نماید در اختیار داشته باشد. و کشور دومی که مقصد سفر وی میباشد با صدور ویزه به پاسپورت دست داشته از طریق بخش قونسلی سفارت خانه خویش در آنکشور به وی اجازه ورود به کشور شان را میدهد.

پاسپورت در واقع شناسنامه اتباع یک کشور در عرصه بین المللی می باشد، کشور متبوع مکلفیت دارد در خارج از کشور از اتباع خود که توسط همین سند شناسایی میگردد حمایت قانونی نماید وتبعه حق دارد در صورت برخورد با مشکلی در خارج از کشور با استناد به پاسپورت خویش به سفارت خانه دولت  خود ویا در صورت عدم آن در مراجع بین المللی غرض دادخواهی مراجعه نماید.  

ماده دوم قانون پاسپورت افغانستان، در مقام تعریف این سند آنرا چنین تعریف نموده است ( پاسپورت سند رسمی است که طبق احکام این قانون، از طرف مراجع با صلاحیت به منظور مسافرت اتباع کشور به خارج وبازگشت آنها به وطن صادر میگردد.) 

از تعریف متذکره فوق چنین استنباد میگردد که پاسپورت تنها سند خارج شدن از کشور نیست بلکه دارنده آن با اعتبار آن میتواند دوباره به کشور خویش بازگشت نماید.

ماده چهارم قانون پاسپورت چرائی ضرورت پاسپورت را چنین بیان نموده است :

(فقره 1 :  شخصیکه از افغانستان خارج ویا به افغانستان داخل میگردد، مکلف است طبق احکام این قانون و تعامل بین المللی دارای پاسپورت ویا سند عبوری مسافرت باشد.)

بناً هرگاه شما میخواهید کشور به قصد خارج ترک نماید ویا هم به کشور داخل شوید، باید سند رسمی (پاسپورت ویا سند عبوری) داشته باشید وآنرا حین خروج ویا دخول به مسئولین مرزی ارائیه بدارید طوریکه این موضوع در فقره دوم ماده فوق چنین صراحت دارد:( شخص مکلف است، حین خروج ویا دخول به نقاط معینه سرحدی یا میدان هوایی بین المللی کشور، پاسپورت یا سند عبوری مسافرت خود را به موظفین مربوط ارائیه نماید.)

طوریکه در فوق مطالعه فرمودید چندین بار به کلمه سند عبوری برخوردید، شاید برای شما سوال خلق شده باشد که برعلاوه پاسپورت این سند عبوری چی می باشد.؟

سند عبوری:

مطابق قانون پاسپورت که در فقره دوم ماده نهم چنین آمده است : ( برای تبعه خارجی که بنا بر علتی پاسپورت خود را از دست داده یا به نحوی غیر قابل استفاده گردیده باشد و کشور متبوعه او در افغانستان نمایندگی سیاسی قونسلی یا حافظ منافع نداشته باشد، سند عبوری مطابق ضمیمه نمبر دوم این قانون صادر میگردد.) بنا طوریکه از مفاد ماده متذکره تفهیم شد سند عبوری صرف برای خارجی ها که بطور قانونی وارد افغانستان شده واسناد رسمی یعنی پاسپورت خود را از دست داده باشد این سند صرف برای یکباردربدل قیمت معینه از طرف ریاست پاسپورت صادر میگردد که برویت آن موظفین مرزی برای وی اجازه خروج از کشور را میدهد.

1-     انواع پاسپورت:

طوریکه در فوق تذکر یافت پاسپورت یک سند رسمی بمنظور سفر اتباع یک کشور به خارج از آن می باشد، این در سند توسط قانون بنا به درجات رسمی افراد به انواع مختلف تقسیم شده است.

این تقسیم بند بر اساس ماده سوم قانون پاسپورت کشور قرار ذیل است :

الف : پاسپورت سیاسی.

       ب : پاسپورت خدمت.

ج: پاسپورت تحصیلی.

د: پاسپورت عادی.

ه : پاسپورت تجارتی.

الف: پاسپورت سیاسی:

شاید علاقمند باشید تا بدانید که مستحق پاسپورت سیاسی چگونه افراد می باشد واز جانب کدام اداره صادر میگردد، در فصل دوم ماده دهم  و یازدهم قانون پاسپورت به پاسخ این سوال شما چنین پرداخته است :

(ماده دهم : پاسپورت سیاسی مطابق موازین بین المللی به امضای وزیر امور خارجه یا شخصی که وزیر امور خارجه به او تفویض صلاحیت نموده باشد، صادر میگردد.)

طوریکه در متن ماده فوق بطور واضح وروشن آمده که به امضا وزیر امور خارجه صادر میگردد مسلماً اسناد اداری آن نیز از طریق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه طی مراحل میگردد.

در ماده یازدهم این قانون مشخص شده که کدام افراد مستحق داشتن پاسپورت سیاسی می باشند:

ماده یازدهم :

 1) پاسپورت سیاسی در تمام انواع مسافرت ها برای اشخاص آتی صادر میگردد:

1-      امیرالمومنین ودست یار مقام

2-      رئیس الوزرا، معاونان و اعضای شورای وزیران.

3-      روئسای مجلسین شورای ملی

4-      رئیس ومعاونان ستره محکمه.

5-      رئیس و اعضای نماینده گی های سیاسی و قونسلی و اتشه  های نظامی افغانی.

2) پاسپورت سیاسی برای اشخاص آتی صرف حین مسافرت های رسمی صادر میگردد:

1.       اعضای شورای ملی.

2.       اعضای ستره محکمه.

3.       والیان ولایات وشاروال کابل

4.       مامورین فوق رتبه ویا مامورینکه در بست های فوق رتبه یا بالاتر از آن ایفای وظیفه مینمایند.

5.       افسرانیکه دارای رتبه تورن جنرالی بوده ویا در بست تورن جنرال ویا بالاتر از آن ایفای وظیفه می نمایند.

6.       اشخاصیکه به اجرای امور رسمی موظف میگردند، به اساس تقاضای اداره مربوطه وتشخیص وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان.

7.       به اشخاص مندرج فقره (2) این ماده، در مسافرتهای غیر رسمی پاسپورت خدمت صادر میگردد.

حالا دانستیم که مستحق پاسپورت سیاسی چی کسانی بوده واین پاسپورت از کجا صادر میگردد، اگر چند در ماده یازدهم بطور واضح افراد واجد شرایط پاسپورت سیاسی را مشخص نموده بود ولی میخواهم یک موضوع را بگویم که قانون نافذه کنونی پاسپوره قانونی دوره طالبان می باشد پارلمان کشور تاهنوز به علت مصروفیت های قانونگذاری دیگر وهمچنان مسایل داخلی شان که خود بهتر از طریق رسانه ها شاهد آن هستید قانون جدید پاسپورت را تصویب ننموده در حالیکه مسئولین در وزارت داخله میگویند که سند مسوده قانون پاسپورت را در اختیار وزارت عدلیه قرار داده تا به شورا ملی بفرستد، به همین خاطر اصطلاحات امارتی مانند امیر المونین در آن دیده میشود که در نظام جمهوری همان رئیس جمهور است.

ب: پاسپورت خدمت:

پاسپورت خدمت نیز یکی از گونه پاسپورت می باشد که مطابق قانون صلاحیت صدور آنرا وزارت امور خارجه دارد که ریاست امور قونسلی فعلاً مسئولیت طی مراحل اسنادی آنرا دارد.

ماده چهاردهم قانون پاسپورت در فصل سوم این نوع پاسپورت را چنین بیان نموده است :

( پاسپورت خدمت به مقصد مسافرت های رسمی ، پیشبرد وظایف امارتی و مسافرت های غیر رسمی در خارج ، به امضای معاون وزیر امور خارجه یا شخصیکه به آن تفویض صلاحیت نموده باشد، به اشخاص ذیل صادر میگردد.

1-      به اشخاص متقاعد مندرج ماده یازده این قانون.

2-      برای شخصیکه غرض انجام امور رسمی به تجویز دولت عازم خارج گردد.

3-      برای  شخصیکه به تجویز دولت در مجالس علمی و تربیتی (کنفرانسها و سمینار ها) و امثال آن اشتراک نماید.

4-      برای مامورین امارتی برحال متقاعد رتبه سوم وبالاتر از آن و معدل آن در قوای مسلح که به مقصد ادای فریضه حج، ادای عمره، زیارت اماکن متبرکه یا به مقصد معالجه یا بحیث شخص معیتی یا به مقصد سیاحت سفر نماید.

5-      برای مریضان، معیوبین و معلولین قوای مسلح یا انهائیکه در دفاع از حریم کشور معلول ویا معیوب گردیده و غرض معالجه به خارج از کشور اعزام میگردند.

6-      برای شخصیکه غرض اشتراک در فعالیت های ورزشی، هنر یا سایر فعالیت های فرهنگی از طرف دولت عازم خارج گردد.

7-      برای آنعده از متشبثین خصوصی وتجار ملی که در ترکیب هیات های رسمی عازم خارج میگردند.

8-      برای مامورین تصدی های دولتی و شرکت های مختلط وخصوصی که به تجویز دولت عازم خارج میگردند.

9-      سایر اشخاص بعد از معرفی رسمی ادارات مربوط وتشخیص وزارت امور خارجه.

طوریکه در فوق تذکر یافت برای افراد که مسئولیت رسمی آنهم با شرایط فوق را نداشته باشد برای آنان این نوع پاسپورت صادر نمی گردد، مطابق ماده هفده هم قانون پاسپورت مدت اعتبار پاسپورت خدمت یکسال بوده ودر صورت ضرورت میتواند تمدید شود.  ( مدت اعتبار پاپسورت خدمت یکسال بوده، در صورت ایجاب وظیفه یا مقصد مسافرت تمدید آن طور مجانی از طرف وزارت امور خارجه یا نماینده گی سیاسی یا قونسلی افغانی صورت گرفته میتواند.)

ج : پاسپورت تحصیلی:

 این نوع پاسپورت طوریکه ازنام آن پیداست افراد که بمنظور تحصیل به خارج از کشور سفر می نمایند مستحق آن میشود، هرگاه شما  دانشجو برحال باشید،بر اساس تصمیم دانشگاه مربوطه وتائید وزارت تحصیلات عالی زمانیکه مستحق ادامه تحصیل به خارج از کشور با استفاده از بورسیه های تحصیلی می باشید، باید مکتوب معرفی نامه از ریاست ارتباط خارجه  وزارت تحصیلات عالی ویا هم اداره دیگر که وزارت این مسئولیت را به آن محول نموده باشد را با خود داشته باشید. ممکن است وزارت تحصیلات عالی این نامه را از طریق نامه رسان به ادرس امور قونسلی وزارت امور خارجه بفرستد وگر نه شما باید این مکتوب به ریاست امور قونسلی ویا هر ریاست دیگر که عنوانی آن تحریر یافته برده تا برویت آن پاسپورت تحصیلی برای شما صادر نماید.

برای اخذ پاسپورت تحصیلی برعلاوه مکتوب رسمی اداره مربوط شما باید یک کاپی تذکره و سه قطعه عکس که عقب آن سفید وبه اندازه 4/4 باشد با خود داشته باشید.

ویا نه شما دانشجو ای برحال نمی باشید از طریق بورسیه تحصیلی براساس آزمون بخش بورسیه ها موفق شده اید تا به خارج بمنظور تحصیل سفر نماید در این صورت نیز باید نامه معرفی از وزارت تحصیلات عالی ویا اداره که شما از طریق آن برای ادامه تحصیل مستحق شناخته شده اید با خود داشته باشید. در غیر آن صورت نمی توانید پاسپورت تحصیلی دریافت نماید.

مطابق ماده هجدهم قانون پاسپورت،( پاسپورت تحصیلی، به منظور تحصیل قصیر المدت یا طویل المدت به اثر معرفی اداره مربوط، از طریق وزارت امور خارجه به امضای معاون وزیر ویا شخصیکه به او تفویض صلاحیت شده باشدف صادر میگردد.)

پاسپورت تحصیلی بر خلاف پاسپورت خدمت معیاد اعتبار زمانی مشخص ندارد این موضوع در ماده نزدهم همین قانون چنین آمده است:(مدت اعتبار پاسپورت تحصیلی، به اساس تصدیق موسسات تحصیلی ویا تائید نماینده نماینده گی سیاسی یا قونسلی افغانی در خارج کشور یا وزارت امور خارجه الی ختم معیاد تحصیل می باشد.)

بناً زمانیکه شما مکتوب تصدیق ومعرفی خویش را عنوانی وزارت امور خارجه ارسال می نماید باید روی این نکته دقت نماید که معیاد تحصیل شما در خارج از کشور چقدر زمان را در بر میگرد تا برویت آن معیار اعتبار پاسپورت شما درج گرددف اگر چند در قانون تصدیق اداره مربوطه ویا نمایندگی سیاسی کشور را در مورد تمدید پاسپورت تان معتبر دانسته ولی اگر از ابتدا دقیق باشید در حین تحصیل برای تمدید آن از درس باز نمی مانید در غیر آن باید چند روز تحصیلی ویا رخصتی تانرا صرف تمدید پاسپورت تان نماید.

هرگاه شما برای رخصتی ویا کار دیگر ویا هم وقفه در تحصیل به کشور بازگشته اید ومیخواهد دوباره به کشور محل تحصیل بروید اگر دارای اجازه برگشت از طرف کشور محل تحصیل باشید از اخذ اجازه خروج مججد معاف می باشید، این موضوع در ماده شصت ودوم قانون پاسپورت چنین صراحت دارد: ( محصلیکه دارای اجازه بازگشت از کشور محل تحصیل باشد، از اخذ اجازه خروج مجدد معاف شمرده میشود.)

د : پاسپورت عادی:

اگرچند از لحاظ دپیلوماتیک در عرصه بین المللی پاسپورت سیاسی یکی از مهم ترین وبا اعتبار ترین نوع پاسپورت می باشد ولی بدلیل تقاضا عمومی برای نویسنده پاسپورت عادی از مهم ترین آن می باشد، چون هدف این نوشته رهنمایی شهروندان در مسایل اداری می باشد وافراد که متقاضی پاسپورت سیاسی می باشند عموماً افراد با سواد وصاحب صلاحیت بوده که در امور رسمی بلدیت دارند، این شهروند عادی بیچاره می باشد که بدلایل مختلف قربانی  میگردند، گاهی بدست دلالان افتیده تمامی پول شان گم میشود وگاهی این دلالان پاسپورت های جعلی را برای شان تسلیم می نماید که صاحب آن مطابق قانون مستوجب مجازات شناخته میشود و یا هم برای گرفتن این سند رسمی که حق قانونی شان میباشد باید روزها سرگردان بود ونزد هر مامور عرض نماید.به همین لحاظ روز این بخش بطور وسیع خواهم نوشت.

مطابق ماده 20 قانون پاسپورت، این نوع پاسپورت به 8 مقصد ذیل صادر میگردد:

1-      سیاحت.

2-      تجارت.

3-      دیدن اقارب

4-      تصفیه معاملات تجارتی

5-      کار

6-      ضرورت وظیفوی

7-      ادای فریضه حج، ادای عمره و زیارت اماکن متبرکه

8-      معالجه.

v     پروسه اداری :

هرگاه شما متقاضی پاسپورت عادی می باشید باید مراحل آتی را در مرکز (ریاست پاسپورت) و ولایات طی نماید.

Ø      درمرکز(ریاست پاسپورت):

عریضه رسمی : در ابتدا باید شما نزد عریضه نویس رفته عریضه عنوانی ریاست پاسپورت تحریر نموده ودر آن مقصد سفر تانرا به خارج از کشور ذکر نماید. در قسمت چپ فوقانی آن یک قطعه ¾  شما که بگروند( صفحه) آن باید برنگ سفید، بدون کلاه و عینیک درج شده ویک کاپی تذکره تابعیت تان ضمیمه عریضه باشد. مطابق ماده هشتم قانون پاسپورت، پاسپورت به رویت سند اصلی  تثبیت هویت صادر میگردد.( پاسپورت به رویت سند اصلی تثبیت هویت صادر میگردد.)

نکته : عریضه رسمی عبارت از سند می باشد توسط وزارت مالیه طبع ودارای نمبر صکوک می باشد، در بدل قیمت معینه که جز عواید دولت محسوب میگردد به فروش میرسد.

حکم رئیس پاسپورت: همه روزه ویا به ترتیب نوبت در ایام هفته مطابق پلان ریاست پاسپورت عرایض شما  از طریق سکرتریت ویا امریت دفتر این ریاست بمنظور حکم رئیس ویا شخصیکه به وی تفویض صلاحیت شده باشد جمع آوری میشود وهدایت لازم به شعبه امور ولایتی صادر میگردد. این مورد در فقره اول ماده بیست ویکم قانون پاسپورت نیز آمده و در آنجا به امر وزیر داخله ویا شخص که به آن تفویض صلاحیت کرده امده است.

تعرفه:  بعد از آن برای شما نظر به درخواست خودتان که میخواهد پاسپورت شما باید چند سال معیاد داشته باشد که معیاد این گونه پاسپورت از یک الی پنچ سال می باشد تعرفه تحریر گردیده که باید آنرا به شعبه مربوط بانکی تسلیم نماید، چون تحویلی محصول وقیمت پاسپورت از جمله منابع عواید دولت به حساب می آید وتوجه به عواید ملی برای همه ای ما ضروری می باشد.

قیمت پاسپورت:

شما برای اینکه پاسپورت اخذ نماید باید در بدل آن یکمقدار پول به  دولت که توسط افراد رسمی تعرفه آن صادر و در یکی از شعبات رسمی بانک تحول می گردد بپردازید. که هزینه آن چنین می باشد.

محصول یکساله پاسپورت 700  هفت صد افغانی

قیمت کتابچه پاسپورت 200  دو صد افغانی

اعانه سره میاشت  10  ده افغانی

به این لحاظ شما باید برای اخذ پاسپورت که معیاد اعتبار آن یکسال باشد مبلغ 910  نه صدو ده افغانی بپردازید، هر گاه میخواهید که اعتبار پاسپورت شما برای دو سال باشد برای سال دوم شما صرف محصول پاسپورت که 700  هفت صد افغانی می باشد می پردازید که در مجموع برای پاپسورت دوساله 1610  شانزه صد و ده افغانی و به همین ترتیب برای پاسپورت دارای اعتبار زمانی سه سال  2310 دو هزار و سه صد ده افغانی  وبرای  چهار سال 3010 سه هزار و ده افغانی وبرای پنچ سال 3710 سه هزار و هفت صد ده افغانی به حساب بانکی ریاست پاسپورت در یکی از شعبات رسمی بانک که در تعرفه داده شده از ریاست پاسپورت درج می باشد پرداخت نموده وسند رسید بانک را با خود ضمیمه عریضه تان دوباره به اداره پاسپورت بیاورید. این قمیت در مرکز و ولایات یکسان می باشد، واین قمیت براساس قوانین جدید میتواند افزایش ویا تقلیل یابد.

ممنوع الخروج:

بعد از اینکه  قیمت معینه پاسپورت را پرداخته نمودید وسند رسید بانکی را در دست داشتید، نزد مسئول بررسی ممنوع الخروج مراجعه نماید وی از اینکه شما به حکم مقامات ذیصلاح (محکمه و سارنوالی )  ممنوع الخروج  شده ویا نشده باشید تصدیق نماید هرگاه شما در لیست افراد که نمی توانند از کشور خارج شوند نباشید مسئول این بخش تائید وامضا می نماید.

ویزه وکنترول:

این بخش می بینید که تمامی اسناد مورد ضرورت شما برای اخذ پاسپورت از قبیل عریضه با حکم رئیس، تعرفه بانکی، تذکره تابعیت و تائید ممنوع الخروج موجود است یا خیر در صورت عدم موانع و موجودیدت اسناد متذکره بعد از نشانی شد و امضا به بخش  تحریر، طبع وتوزیع راجع می نماید.

تحریر:

نوشتن پاسپورت برویت سند تابعیت ودر خواستی شما آخرین مرحله این روند می باشد، مسئول این بخش با مطالعه تائیدی بخش کنترول مشخصات شما را که شامل اسم، تخلص، نام پدر، محل تولد، ولایت وسن میباشد نوشته  و محرر در آن امضا وبعد از تائید ومهر ریاست آماده تسلیم دهی به شما میگردد.

محرر مکلفیت دارد تا از حصول قیمت معینه پاسپورت در آن تحریر و تصدیق نماید.

توزیع:

بعد از تکمیل روند اداری شما بعد از امضا ویا نشان انگشت در صفحه معینه پاسپورت و همچنان امضا ویا نشان انگشت در کتاب ثبت یا به عباره ساده تر کنده آن پاسپورت تانرا صاحب میشود.

Ø      در ولایات:

مطابق جز دوم فقزه اول ماده بیست ویکم قانون پاسپورت پاسپورت در ولایت به امر والی ویا قوماندان امنیه آن ولایت صادر میگردد.

در ولایات نیز شما باید پروسه اداری مشابه را که در مرکز طی می نماید، طی کنید صرف به یک فرق که در ولایت رئیس پاسپورت وجود ندارد، صلاحیت امر یا حکم صدور را افراد فوق ومسئولیت طی مراحل اسناد را مدیریت پاسپورت که در چوکات قوماندانی های امنیه ولایات فعالیت می نماید دارد.

اکنون در بعضی ولایت اگرچند در قانون تسجیل نیافته شما را ملزم می نماید تا تائید شورا ولایتی و تصدیق نهاد های کشفی(پولیس مبارزه با جرایم جنایی، پولیس مبارزه با تروریزم، پولیس استخبارات و ریاست امنیت ملی) را نیز بعد از حکم والی ویا قوماندان امنیه  در عریضه خود داشته باشید.

اساساً باید شما برای اخذ پاسپورت مطابق تذکره تابعیت مربوط هر ولایت می باشید به اداره پاسپورت همان ولایت مراجعه نماید ولی قانون در جز چهارم فقره اول ماده بیست ویکم برای افراد که بطور دایم از یک ولایت به ولایت دیگر نقل مکان نموده استثنی قایل شده است.( شخصیکه از ولایت اصلی خود به ولایت دیگری به شکل دایمی نقل مکان نموده باشد، پاسپورت مورد ضرورت آن از ولایتی که در آن برای دایم نقل مکان نموده اجزا میگردد.)

گفتنی است که صرف در قوماندانی امنیه ولایات شعبه پاسپورت فعالیت می نماید درسطح ولسوالی ها نمی باشد.در ولایت کابل بر علاوه ریاست پاسپورت مدیریت پاسپورت قوماندانی زون 101 آسمایی نیز برای باشندگان پایتخت این سند را صادر می نماید، افرادیکه تذکره تابعیت وی مربوط نواحی و ولسوالی های کابل میشوند وآنعده افرادیکه بطور دایم در کابل اقامت دارند میتوانند از این مدیریت پاسپور اخذ نماید.

هرگاه تذکره شما مربوط ولایت دیگر ولی خود از مدتی زیادی در کابل همراه خانواده زندگی می نماید با مراجعه به قوماندانی امنیه کابل وبا تائید وکیل گذر ونواحیه مربوط میتوانید پاسپور اخذ نماید.

باید بیاد داشته باشید که زندگی شما در کابل باید دایمی بوده و وکیل گذر تان از این موضوع تصدیق نموده وبه تائید ناحیه شهرداری برسد.

Ø      در خارج از کشور:

    برعلاوه محلات متذکره در داخل کشور مطابق به فقره دوم ماده بیست ویکم قانون پاسپورت، صلاحیت صدور پاسپورت را برای شهروندان در خارج از کشور نمایندگی های سیاسی یا قونسلی افغانستان دارد.

بنا هرگاه شما در خارج از کشور می باشد ومیخواهید تا پاسپورت افغانی داشته باشید با در نظر داشت حکم قانون که تذکر یافته پاپسورت برویت اصل سند تثبیت هویت صادر میگردد، با تذکره تابعیت، چهار قطعه عکس در بخش قونسلی سفارت افغانستان در آن کشور مراجعه می نماید، سفارت افغانستان مکلفیت دارد در صورت عدم موانع قانونی به رویت اسناد تابعیت برای شما پاسپورت صادر نماید.

شما میتوانید در صورت ختم اعتبار پاسپورت تان برای تمدید آن به نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان  در کشور محل اقامت خویش بمنظور تمدید در بدل قیمت معینه که براساس پول مروجه آنکشور سنجیده می شود مراجعه نماید، نمایندگی های سیاسی وقونسلی کشور صلاحیت دارد در صورت ختم معیاد اعتبار پاسپورت قبلی شهروندان اقدام به  توزیع پاسپورت جدید در بدل قمیت معینه که بر اساس پول مروجه آن کشور سنجیده میشود نماید وباید از حصول قمیت قانونی پاسپورت در آن تحریراً تائید وتصدیق نموده ومهر باطل در صفحات پاسپورت قبلی بزند. (ماده هفتادم قانون پاسپورت).

Ø      درج همراه در پاسپورت:

شما در نظر دارید تا همراه با خانواده وفرزندان تان طی سفری کشور را به مقصد خارج ترک نماید، در این صورت شما زمانیکه نزد عریضه نویس مراجعه نمودید باید تذکر دهید که به تنهایی پاسپورت میگرید یا نه همراه شما فرد دیگر نیز می باشد.  هرگاه شما میخواهید که با خود همراه نیز داشته باشید باید تذکره تمامی آنها، سه سه قطعه عکس به ترتیب عکس خودتان را نیز با خود داشته باشید.

اگرشما پدر خانواده باشید، پاسپورت بنام شما تحریر و اسامی سایرین( همسر و فرزندان) به ترتیب در صفحات مشخص بعدی درج میگردد. این بیاد داشته باشید که اکثر کشورها دنیا طبق تعامل که دارند میخواهند که باید هنگام ورود به کشور شان باید هر فرد تان پاپسورت جداگانه داشته باشید. باید قبل از همه از نحوه پذیریش کشور مقصد نیز آگاهی داشته باشید وگرنه مراجعه و مصرف شما دوباره میگردد وباید یاد آورد شد که در مسئولین پاسپورت برعلاوه تذکره تابعیت از شما نکاح نامه ویا سند زوجیت را نیز مطالبه می نماید.

ویا اگر شما مادر خانواده بوده ومیخواهید با فرزندان تان سفری به خارج از کشور داشته باشید، مطابق رهنمایی فوق باید در عریضه اسامی فرزندان تانرا درج عکس وتذکره شانرا با خود داشته باشید.

اطفالی میتواند در هر دو صورت فوق شامل پاسپورت شما شود که سن شان کمتر از 15 سال باشد.(ماده بیست ونهم) وشما در این صورت صرف مکلف به پرداخت هزینه یک جلد پاسپورت می باشد نه برای هر کدام از افراد شامل پاسپورت ولو شاملین پاسپورت بشتر از دو نفر باشد تنها مکلف به پرداخت قیمت یک جلد پاسپورت می باشند.

در صورتیکه حین اخذ پاسپورت، در خانواده شما طفلی متولد نشده ولی هنگام سفر شما والدین طفل هستید و میخواهید وی را نیز با خود در سفر داشته باشید اما وی درج پاسپورت شما نمی باشد در این صورت مطابق قوانین داخلی وبین المللی وی نمیتواند بطور قانونی همسفر شما باشد. در این حالت باید قبل از اخذ ویزه وسفر به اداره که پاسپورت را اخذ نموده بودید مراجعه نموده وجریان را در عرضبه رسمی تحریر نماید، در این صورت اداره پاسپورت بعد از مطالعه سند تولد و تذکره تابعیت وی را شامل پاسپورت شما مینماید. و باید ازاین طفل شما قبل از مراجعه تذکره تابعیت و دو قطعه عکس ¾ داشته باشید.

v      نکته ضروری:

در تمامی این مراحل حضور شخص متقاضی پاسپورت حتمی بوده وباید در هنگام اخذ همان امضا را که در پاسپورت می نماید در کتاب ثبت نیز نماید ویا هم اگر نشان انگشت می نماید باید در کتاب نیز نشان انگشت نماید. حضور همراهان در هنگام اخذ وطی مراحل اسناد نظر به در خواست موظفین ضروری می باشد.

اگر شما خود برای اخذ پاسپورت مراجعه ننماید و به دلال ویا فرد دیگری وظیفه بدهید احتمال جعلی بودن آن زیاد است پس برای اینکه فردا دچار مشکلات جزایی وحقوقی نشوید از همین حالا خود اقدام به اخذ پاسپورت نماید.

2-     موانع صدور پاسپورت:

با آنکه پاسپورت یک سند رسمی بمنظور سفر برای شهروندان کشور میباشد ولی هر شهروند نمی تواند مستحق اخذ پاسپورت شناخته شود بلکه صدور پاسپورت دارای یک سلسله موانع و محدودیت ها نیزمی باشد، این موانع ومحدودیت ها در فصل ششم قانون پاسپورت در ماده پنجاه ویکم تصریح شده است.

ماده پنجاه ویکم : پاسپورت در احوال آتی صادر شده نمیتواند:

1-      در حالیکه شخص متهم به جنحه یا جنایت بوده ودلایل کافی الزام علیه وی موجود باشد.

2-      در حالیکه شخص از دولت (امارت اسلامی)  مدیون یا باقی دار باشد.

3-      در حالیکه اسناد معتبر مبنی بر مدیون بودن شخص به اداره تحصیل حقوق ارائیه شده و مدعی تقاضای عدم خروج مدعی علیه را از اداره تحصیل حقوق بنماید.

4-      در حالکیه شخص به حکم محکمه شرعی ممنوع الخروج اعلام گردیده باشد.

5-      در حالیکه علیه شخص در محکمه شرعی دعوی مدنی یا تجارتی دایر شده باشد.

6-      در صورت اعلام جلب واحضار شخصیکه بالفعل شامل خدمت زیر بیرق یا مساعد به سن جلب واحضار به خدمت مکلفیت عسکری باشد.

 در شش مورد فوق شخص نمی تواند پاسپورت اخذ نماید.

نکته:

جنحه:  

جنایت:

3-     شرایط تمدید اعتبار پاسپورت عادی:

تمدید معیاد اعتبار پاسپورت زمانی صورت میگرد که معیاد اعتبار قانونی پاسپورت شما در آن هنگام اخذ تذکر یافته خاتمه یافته ویا مدت کم باقی مانده باشد، هرگاه پاسپورت شما اعتبار زمانی لازم را نداشتم باشد نمایندگی سیاسی کشور که شما مقصد سفر تان هست حاضر به صدور ویزه در آن برای شما نخواهند شد.

برای اینکه شما بتوانید پاسپورت تانرا در داخل کشور تمدید نماید باید درعریضه رسمی  در خواستی تانرا درج، کاپی تذکره تابعیت، کاپی پاسپورت که میخواهید تمدید نماید و حد اقل دو قطعه عکس ¾  را نیز ضمیمه آن نموده به اداره که پاسپورت را از آنجا اخذ نموده بودید مراجعه نماید. با مراجعه در دفتر پاسپورت تمامی مراحل که در اخذ پاسپورت جدید طی نموده اید را مراجعه وطی می نماید صرف به تفاوت اینکه اینبار صرف هزینه محصول پاسپورت را در بدل هر سال می پردازید (700 هفتصد افغانی) و 10 ده افغانی اعانه سره میاشت را می پردازید.

بعد از طی مراحل بخش تحریر در صفحه مخصوص تمدید بعد از ملاحظه تمامی اسناد وحصول اطمنان از عدم ممنوعیت قانونی اعتبار زمانی جدید را بر اساس درخواست شما و محصولی که در بانک واریز نموده اید تحریر، امضا و مهر نموده که به تائید شخصی که صلاحیت تائید را دارد ( در مرکز رئیس پاسپورت ویا شخصیکه به وی تفویض صلاحیت نموده باشد، در قوماندانی های امنیه ولایت قوماندان امنیه ویا شخصیکه به آن تفویض صلاحیت نموده باشد.) میرسد.

مسئولین صدور پاسپورت مطابق قانون صلاحیت دارد آنعده از همراهان مندرج در پاسپورت تانرا که مانع قانونی داشته باشد( سن، حکم محکمه) ویا بنا به در خواست شما از پاسپورت تان جدا و در مقابل نام وی مهر بطلان بزند. در این صورت فرد متذکره نمی تواند دیگر همراه شما سفر نماید باید پاسپورت جدید اخذ نماید ویا برائت خویش را از محکمه اخذ نماید.    

.................. 

نکته: در صورت مورد استقبال قرار گرفتن چنین نوشته ها در موارد آتی نیز معلومات لازم گرد آوری گردیده با دوستان شریک خواهند شد. 

1-      مقدمه .

2-      اخذ پاسپورت جدید

-          پاسپورت چیست؟

-          انواع پاسپورت و مراحل اداری آن.

-          موانع صدور پاسپورت

-          تمدید پاسپورت عادی.

3-      اخذ تذکره

-          تذکره چیست؟

-          مراحل اداری اخذ تذکره

-          برای اخذ تذکره به چی اسنادی ضرورت دارید

-          قیمت قانونی فورمه تذکره.

-          محدودیت های صدور تذکره.

-          اخذ مثنی تذکره

4-      اخذ نکاح نامه

-          نکاح نامه چیست؟

-          اسنادی که برای اخذ نکاح نامه ضرورت است.

-          طی مراحل اداری برای اخذ نکاح نامه.

-          هزینه قانونی برای نکاح نامه.

-          محدودیت های صدور نکاح نامه

5-      اخذ سند زوجیت

-          سند زوجیت چیست؟

-          اسنادی که برای اخذ سند زوجیت  است

-          طی مراحل اداری برای اخذ سند زوجیت

-          هزینه قانونی

-          محدودیت های صدور سند زوجیت

6-      اخذ لایسنس رانندگی

-          لایسنس چیست؟

-          اسنادی که برای اخذ لایسنس ضرورت است

-          مراحل اداری برای صدور لایسنس

-          محدودیت های صدور لایسنس

-          هزینه قانونی برای اخذ لایسنس

7-      اخذ جواز سیر

-          جواز سیر چیست؟

-          اسناد که برای اخذ یک جوازسیر ضرورت است

-          مراحل اداری برای اخذ لایسنس.

-          محدودیت ها برای اخذ لایسنس

-          هزینه قانونی لایسنس

8-      اخذ پلیت برای وسایط نقلیه

9-      سند سوابق جرمی

10-   شمولیت در صفوف پولیس ملی