شنبه 5 آذر‌ماه سال 1390

جلسه امروز مجلس نمایندگان افراد آتی که در پست های ذیل از طرف رئیس جمهور پشنهاد شده بودند برای اعتماد از مجلس بدست آوردند. 

  

محترم رحمت الله نبیل

1- محترم انجنیر رحمت الله نبیل با اخذ 208 رای موافق به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی. 

 

محترم نور الله دلاوری
2- محترم نور الله دلاوری با اخذ 172 رای موافق به عنوان رئیس عمومی د افغانستان بانگ.

3- محترم عبدالمنیر دانش با اخذ 155 رای موافق به عنوان عضو کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی. 

آقای نبیل تا اکنون به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی بعد از استعفا آقای صالح ایفای وظیفه می نمود وقبل از آن به عنوان قوماندان گارد تشریفات ریاست جمهوری بود. وآقای دلاوری که قبلا نیز یک دور به عنوان رئیس عمومی دافغانستان بانک کارده بود تا دیروز به عنوان رئیس آیسا ایفای وظیفه می نمود. 

آقای منیر دانش حقوق دادن واستاد دانشگاه است.
برایشان مبارک.