چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1390

در هنگام حادثه المناک سونامی که در کشور دوست جاپان رخ داده بود جوانان بامیان ضمن تجمع بمنظوز ابراز همدردی تعدادی از نوجوانان بیدار بامیان رسم های که حاوی پیام ابراز همدردی بود به سفارت آن کشور ارسال نموده بودند که این رسامی نیز مورد توجه دولت جاپان قرار گرفته بود. 

سفیر جاپان در این سفر به بامیان یکی از اجندایش دیدار با نوجوانان رسام نیز بود. 

وی با این نوجوانان در حالیکه داکتر حبیبه سرابی والی بامیان، آقای اکبری رئیس اطلاعات وفرهنگ ، آقای ادا رئیس معارف بامیان وتعدادی از مسئولین محلی وی را همراهی می نمود در مرکز میراثهای فرهنگی ولایت بامیان دیدار وگفتگو نمود.  

در این مراسم نوجوانان با رسامی های زیبا، سرود و پیامهای خوش آمد گویی از سفیر جاپان وهیت همراه شان استقبال نمودند که مورد توجه آنان قرار گرفت.

این دیپلومات ارشد جاپانی در افغانستان به این نوجوانان وعده سپرد که پیامهای شانرا به کودکان جاپانی میرساند. 

وی نیز یاد آورد شد سعی میکند زمینه بازدید آنان را از جاپان ومردم مصیبت دیده آنکشور فراهم سازند. 

مراسم با تقدیم لوح ستاره معارف از جانب مسئولین محلی به پاس همکاری کشور جاپان با معارف بامیان به آقای سفیر پایان یافت.