شنبه 11 تیر‌ماه سال 1390

هفته اخیر سرطان یا هفته دوم امروز آغاز روند انتقال مسئولیت هار امینتی در بامیان، چگونه خواهد شد، هیچ چون مردم بامیان صلح دوست و امن طلب اند اگر مردم نخواهند و همکاری نکنند امنیت آنجا را مثل جنوب گم خواهد نمود.