دوشنبه 11 مهر‌ماه سال 1390

کمیته استخدام ولایتی بامیان به منظور سپردن کار به اهل آن واستخدام افراد لایق وشایسته  به تعداد(‌‌‌‌‌  50  )  بست حوزه فرعی دریای کندز بالای بامیان را مطابق به سیستم جدید رتب معاش از طریق رقابت آزاد و برای باراول  به اعلان میسپارد. 

                                     

عنــــــوان بســــــت :

1 – آمر برنامه ها وخدمات انجینری بست 3 یک نفر      

 2- آمر تنظیم امورآب بست 3 یک نفر

3- مدیر عمومی مالی واداری بست 4 یک نفر                    

  4- مدیرعمومی برنامه ها بست 4 یک نفر 

5- انجینر نظارت کننده بست 4 یک نفر                               

  6- مدیر عمومی تنظیم ارقام منابع آب بست 4 یک نفر

7- مدیر عمومی حفظ ومراقبت بست 4 یک نفر                      

 8- انجینر تاسیسات آب بست 4 یک نفر

9-مدیر عمومی دفتر ساحوی ده صلا ح بست 4 یک نفر        

  10- مدیر عمومی دفتر ساحوی سیغان بست 4 یک نفر

11- مدیر خدمات وتهیه بست 5 یک نفر                    

 12-  مدیر محاسبه بست 5 یک نفر

13- مدیرحل منازعات وتثبیت حقابه بست 5 یک نفر   

  14 –مامور گیج خوان ورس بست 6 یک نفر

15- مامورگیج خوان دوش قدم بست 6 یک نفر        

   16- مامورگیج خوان آهنگران بست 6 یک نفر

17- مامورگیج خوان بامیان بست 6 یک نفر          

   18-  مامور گیج خوان دوآبی بست 6 یک نفر

19- مامورگیج خوان نایک بست 6 یک نفر      

  20 –مامورسنو سروی استیشن ولسوالی یکاولنگ بست 6 یک نفر

21  -مامورسنو سروی استیشن ولسوالی پنجاب بست 6 یک نفر         

  22   - مامورسنو سروی استیشن ولسوالی شیبر بست 6 یک نفر

23- مامورسنو سروی استیشن بند امیر بست 6 یک نفر                 

 24 -مامور گیج خوان دشت سفید بست 6 یک نفر

25- مامور گیج خوان خنجان بست 6 یک نفر                 

  26- مامور گیج خوان کنده سنگ بست 6 یک نفر

27- مامور سنوسروی بست 6 یک نفر                           

  28- کارکن خدماتی بست 8 چهار نفر

29 – محافظ تعمیر بست 8 دو نفر                              

  30 – دریور بست 7 دو نفر

31- خانه سامان بست 7یک نفر                                   

  32- معتمد نقدی وجنسی بست 7 یک نفر

33- محافظ استیشن سنوسروی بست 8 چهارنفر                   

  34- محافظ استیشن بست 8 هفت نفر

35- محافظ استیشن دشت سفید بست 8 یک نفر                   

    36 – محافظ سنوسروی بست 8 یک نفر

شـــــــــرایط استـــــــــخدام :

1-       بست 3 لیسانس 2 سال ، فوق بکلوریا سه سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه 

2-       بست 4 لیسانس یک سال ، بکلوریا دوسال سابقه کاری مرتبط به وظیفه

3-       بست 5 لیسانس بدون در نظرداشت سابقه کاری ،بکلوریا یک سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه

4-       بست 6 کاندید حداقل  دارای سند بکلوریت باشد

5-       بست 7 -8 کاندید دارای تجربه کاری کافی  وسند مرتبط به وظیفه باشد 

مزایــــــــــــــــــــــــا : 

ü       استفاده از معاش سیستم جدید رتب معاش

ü       استفاده از رخصتی های قانونی درطول سال

علاقه مندان میتوانند با درنظر داشت شرایط استخدام از تاریخ10/7/1390 الی 27/7/390 به  مدت 18 یوم  در ساعات رسمی از 8:30 صبح الی30 :3 بعد از ظهر فورمه کار یابی بست مورد علاقه خویش را از مدیریت استخدام ولایت اخذ نمایند .

لطفاً به نکات ذیل توجه نمائید :

1- برای جدید الشمولان ( نصب کاپی اسناد معتبر تحصیلی و کاپی تذکره ) همراه فورمه الزامی می باشد .

2- برای مامورین رسمی ( نصب اصل کارت خلص سوانح همراه مهر و موافقه ریاست مربوطه وکاپی تذکره  ) همراه فورمه الزامی می باشد .

3 -خانه پوری فورمه کاریابی به اساس واقعیتها و بدون قلم خوردگی باشد.))